Gratis advies bel 0644504436

Budgetcoach Euro-buddy Den Haag


Artikel 1 Definities
1.0 BEB: Budgetcoach Euro-Buddy Den Haag                                                                                                    
1.1 Cliënt: de afnemer van een dienst of diensten van BEB 

Artikel 2 Toepassingsgebied·
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden bij opdrachten aan, alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BEB, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door BEB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aangaan overeenkomst.
3.1 Een opdracht die niet schriftelijk is gegeven, is voor BEB bindend nadat deze door BEB schriftelijk aan cliënt is bevestigd.
3.2 De verplichtingen van BEB gaan nooit verder dan dat wat door BEB schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Offerte en totstandkoming overeenkomst.
4.1 Alle schriftelijk aanbiedingen van BEB zijn vrijblijvend en zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening tenzij in het aanbod anders is aangegeven. Na die datum vervalt het aanbod en kan BEB het aanbod wijzigen.
4.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij BEB mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt
en BEB de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Medewerking door cliënt.
5.1
Client zal alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig verstrekken en alle medewerking verlenen. Indien cliënt onvoldoende meewerkt of geen juiste of onvoldoende informatie verstrekt en hierdoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de cliënt en is BEB bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 6 uitvoering.
6.1 BEB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
6.2 Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met redelijke wensen van cliënt, maar dit moet naar oordeel van BEB wel bevorderlijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst.
6.3 Als het bij bepaalde werkzaamheden nodig is om derden in te schakelen heeft BEB hiertoe het recht.

Artikel 7 wijzigingen en meerwerk.
7.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst kan er worden besloten dat de werkzaamheden worden gewijzigd of uitgebreid. Meerwerk wordt gedaan als beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen tegen het gebruikelijk tarief van BEB.

Artikel 8 Honorarium.
8.1 Er wordt voor het aangaan van de overeenkomst een tarief afgesproken en schriftelijk bevestigd.
8.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten binnen Den Haag. Voor opdrachten buiten Den Haag wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 0,19 cent per kilometer.

Artikel 9 Betaling.
9.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door BEB aan te wijzen bankrekening.
9.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. BEB is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijk incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. 
9.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van BEB dan is cliënt verplicht BEB hiervan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. 
9.4 Indien cliënt niet aan het in art. 9.3 heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
9.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 10 Termijnen.
10.1 Wanneer BEB niet binnen de afgesproken termijn kan leveren kan cliënt pas de overeenkomst beëindigen wanneer met BEB een redelijke nieuwe termijn is afgesproken. Levert BEB dan niet binnen de gestelde termijn en valt dit BEB te verwijten dan kan de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 11 Overmacht.
11.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BEB opgeschort. In dat geval is BEB  verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan BEB zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BEB kan worden gevergd. 
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien BEB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is BEB gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie

Artikel 12 Geheimhouding.
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij bij de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie is vertrouwelijk wanneer dit expliciet is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 Intellectuele eigendom.
13.1   Onverminderd het gestelde in artikel 112 (geheimhouding) behoudt BEB de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond  van de auteurswet.
13.2   BEB heeft het recht de kennis die wordt opgedaan tijdens de uitvoering van de opdracht, voor zover het geen vertrouwelijke informatie  betreft, te gebruiken voor andere doeleinden.
13.3 Alle door BEB verstrekte stukken, Budget map, rapporten, adviezen ontwerpen, tekeningen, software, werkwijze, mogelijke contacten en andere geestesproducten van B BEB zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt. Zonder toestemming van BEB mag niets openbaar worden gemaakt of ter kennis gebracht aan derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid.
14.1 De totale aansprakelijkheid van BEB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.  
14.2 De aansprakelijkheid van BEB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt BEB onverwijld schriftelijk in gebreke wordt gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BEB ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
14.3 BEB is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie die BEB, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 
14.4 Cliënt zal BEB vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. 
14.5 Buiten de in artikel 14.1 genoemde aansprakelijkheid rust op BEB geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
14.6 BEB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 
14.7 BEB zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 
14.8 De aansprakelijkheid van BEB voor schade anders dan bedoeld in art. 14.1 tot en met 14.7 schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst exclusief BTW. 
14.9 BEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 15 Annulering wijziging.
15.1 De datum van de afspraak kan worden gewijzigd indien cliënt hierover 24 uur voor aanvang van de afspraak contant opneemt. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd dan is BEB gerechtigd een bedrag in rekening te brengen van € 25,00.
15.2 Wanneer de eigenaar van BEB of een budgetcoach van BEB is verhinderd kan er een andere gekwalificeerde budgetcoach worden gestuurd.

Artikel 16 Beëindiging.
16.1 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zal het gehele bedrag van de opdracht moeten worden betaald tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
16.2 Client kan de opdracht te allen tijde schriftelijk beëindigen. Voor het afsluiten van het dossier worden geen kosten in rekening gebracht.
16.3 Bij beëindiging van de opdracht dient cliënt dit schriftelijk dan wel per mail aan te geven. Wanneer cliënt niet schriftelijk aangeeft dat hij de opdracht wil beëindigen en langer dan 3 weken geen contact meer op neemt zal door BEB 3 pogingen worden gedaan om alsnog met cliënt in contact te komen. Lukt dit niet dan zal het dossier worden gesloten en cliënt hiervan in kennis worden gesteld. Voor het afsluiten van het dossier zal € 25,00 in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Geschillen.
17.1 Alle geschillen die tussen BEB en cliënt mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij BEB ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
17.2 Wanneer cliënt zijn verplichtingen niet nakomt die voortkomen uit de overeenkomst en er zijn gerechtelijke kosten dan zijn deze voor de rekening van de cliënt.
17.3 Alle overeenkomsten met cliënt vallen onder het Nederlandse recht.
17.4 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de opdracht worden ingediend bij BEB.
Artikel 18 Slotbepaling.
18.1 BEB kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie geldt.
18. Als een van de voorwaarden in deze algemene bepalingen nietig wordt verklaard dan blijven de rest van de bepalingen onverminderd van kracht en geldt voor de betreffende bepaling het Nederlands recht.17.3 Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtringen die verband houden met de overeenkomst zonder toestemming van BEB niet over dragen aan derden.

Opgesteld op 12 juni 2015
Budgetcoach Euro-Buddy, Dedemsvaartweg 803, 2545 DN Den Haag.

Tel. 06.44504436 E-mail: info@budgetcoacheuro-buddy.nl.  Kvk 53697413